Algemene Voorwaarden

StylingAtHome
Heimolendreef 18
4715 TC, Rucphen
06-51510206
info@stylingathome.nl
www.stylingathome.nl

Definities

1 Stylingathome: gevestigd te Rucphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 20142638 handelend onder de naam Stylingathome.
2 Website: de website van Stylingathome raadplegen via www. Stylingathome.nl en alle bijbehorende Subdomeinen
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Stylingathome en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Stylingathome en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stylingathome zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Stylingathome slechts bindend, indien en voor zover deze door Stylingathome uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Stylingathome afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij op de Website anders vermeld of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden aangegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stylingathome kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is.
Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Stylingathome afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Stylingathome kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit en/of kleurafwijkingen van uw bestelling ten opzichte van de foto’s op onze site.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst/Opdrachtbevestiging komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Stylingathome en het voldoen aan de daarbij door Stylingathome gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stylingathome onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stylingathome het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Stylingathome kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst, Indien Stylingathome op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeld mogelijkheid op de Website indien deze aanwezig is.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Stylingathome is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Stylingathome daarvan in kennis te stellen, zodat Stylingathome gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Stylingathome is ontvangen, stuurt Stylingathome de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Stylingathome is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1-4 weken. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Stylingathome.
4 Indien Stylingathome de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis.
5 Stylingathome raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7 Stylingathome is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
afstand gesloten
Overeenkomst met Stylingathome binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door
hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Stylingathome een raming van deze kosten. De klant is geheel zelf verantwoordelijk voor de retourzending.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door contact op te nemen met Stylingathome en kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.
Stylingathome bevestigt in geval van een melding via email de ontvangst van die email. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Stylingathome
Heimolendreef 18
4715 TC, Rucphen
6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stylingathome de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Stylingathome aanbiedt het product zelf af te halen, mag Steigerhoutpassie wachten met terug betaling, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor: Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en/of bedrijf; genoemde maatwerkopdrachten, optionele kleurafwerkingen en/of keuze in afmetingen. Maatwerk geld voor alle bestellingen die tot stand komen door een keuze te maken uit de in rechter optionele kolom van een product pagina en uiteindelijk met deze optionele optie deze tot een bestelling tot stand te brengen. Met andere woorden u kiest iets optioneel waardoor het product als maatwerk word betiteld en niet meer onder het herroepingsrecht valt.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Stylingathome volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stylingathome is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Stylingathome is gewezen op de te late betaling en Stylingathome de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag
de wettelijke rente verschuldigd, en is Stylingathome gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;
10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-
Stylingathome kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Stylingathome een aparte garantie op de producten wordt
gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2 Stylingathome staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Stylingathome er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3 Een door Stylingathome, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stylingathome daarvan in kennis te stellen.
5 Indien Stylingathome de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel. Aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
6 Steigerhout is van een houtsoort die als eigenschap heeft dat het hout werkt. (planken die strak op elkaar aansluiten is op de lange termijn vrijwel onmogelijk), Omdat dit een gegeven is geven we geen garantie op het werken van hout.
7 Omdat Alle Houtsoorten een Natuur Product zijn en deze altijd werken geven wij geen garantie op het werken van alle houtsoorten.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Stylingathome, dan kan hij bij Stylingathome per mail een klacht indienen. Het mailadres hiervoor is: info@stylingathome.nl

2 Stylingathome geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Stylingathome binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3 Leidt punt 1 en 2 niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Stylingathome jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst, In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer echter meer bedragen dan € 2500.
3 Aansprakelijkheid van Stylingathome jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval-maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Stylingathome jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stylingathome.
5 De aansprakelijkheid van Stylingathome jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Steigerhoutpassie onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stylingathome ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stylingathome in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stylingathome meld.
7 In geval van overmacht is Stylingathome niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Stylingathome.

Persoonsgegevens

1 Stylingathome verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde gepubliceerde privacy statement

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stylingathome gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Stylingathome
Heimolendreef 18
4715 TC, Rucphen
06-51510206
info@stylingathome.nl
www.stylingathome.nl
KVK nr: 20142638
BTW nr: NL001737669B71

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.